„Garantujeme“ vtipné vety v zmluvách a podobné hry na slovíčka

Konečne si sa dožil svojho dôchodku a tešíš sa na peniaze, ktoré si si nasporil. Lenže pozor! Máš originál poistnej zmluvy? Máš poisťovňu vo svojom meste? Máš zmluvu do dôchodku alebo do 99tky?

Uvediem pár príkladov zmluvných podmienok, kedy si vážne povieš, keď vtáčka chytajú, pekne mu spievajú

Kategória: ….dostanete peniaze, keď…..

V prípade Poistnej udalosti, ktorou je dožitie sa Poistného dňa konca Poistenia dohodnutého v Poistnej zmluve alebo na Dodatku k poistnej zmluve, Poisťovateľ vyplatí Poistenému Hodnotu účtu vypočítanú použitím Odkupnej ceny ku dňu konca Poistenia za podmienky, že bude Poisťovateľovi doručená Poistná zmluva“

– Kde si odkladáš zmluvy? Máš originál akceptačné listy? Vydrží ti to aj 20-30 rokov? Pozor nato, lebo v danej poisťovni vydanie rovnopisu Poistnej zmluvy stojí 16€.

Kategória: …zákon vs. poistné podmienky….

Podľa Občianskeho zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. premlčacia doba začína rok po poistnej udalosti a je trojročná (§ 101, § 104).

„Poisťovateľ má právo znížiť poistné plnenie, najviac však o jednu polovicu plnenia, ak poistený nenahlási poistnú udalosť do 1 mesiaca od ukončenia liečby.“ –  Ak teda nestihneš nahlásiť svoj úraz včas, nemusíš dostať  plnú sumu za poistné plnenie. Dobrý vtip, čo povieš?

„Poistený má nárok na poistné plnenia z tohto rizika najviac za štyri úrazy, ktoré nastanú počas jedného poistného roka. Ak by ste mali náhodou za rok viac ako 4 úrazy, zabudnite na poistné plnenie.“ –  Podpísal by si to, keby si o tom vedel?

Kategória: …..benefity k zmluve….

„Ak u dieťaťa poisteného (aj budúceho alebo právoplatne adoptovaného; ďalej pre potreby tohto článku len „dieťa“) v období od dovŕšenia 2. roku života do dovŕšenia 18. roku života nastane úraz, poisťovňa vyplatí dieťaťu poisteného poistné plnenie vo výške jednej tretinypoistnej sumy platnej pre výpočet poistného plnenia poisteného, najviac však 6 eur/deň. Poistenie detí podľa tohto ustanovenia sa vzťahuje na dva úrazy všetkých detí poisteného  počas  doby  trvania  poistnej  zmluvy.“

Tešíš sa, že spolu s tebou je poistené už aj tvoje dieťa, možno ešte len budúce. Super, máš poistený úraz na 10€/deň. Tak tvoje dieťa dostane 1/3 z poistnej sumy, t.j. 3,33€/deň a to až za dva úrazy za celú zmluvu.  Tomu sa hovorí benefit, však?

Kategória: ….plníme, iba keď vás prejde vlak….

„Ak súhrnné percento Trvalých Následkov je do 19% vrátane, Poisťovateľ vyplatí 0% z poistnej sumy pre pripoistenie Trvalých Následkov.“ – Prídeš o všetky palce na nohe = 0€, prídeš o prst = 0€, malíček = 0€, ukazovák = 0€. To sú trvalky ako hrom, že?

„Plná a trvalá invalidita – telesné poškodenie Poisteného spôsobené úrazom alebo chorobou, ktoré mu definitívne znemožňuje vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá mu zabezpečovala príjem, mzdu, zárobok alebo zisk, a zároveň stav Poisteného vyžadujúci na bežné činnosti starostlivosť tretej osoby a to počas celého života poisteného.“ – že, zabezpečenie úveru pre prípad  invalidity. No nekúp to, keď je to lacné a dajú ti o 0,1% nižší úrok.

Niekedy sa človek zasmeje, inokedy (pri plnení) zaplače.  Kedy je dobré vedieť načo všetko mám v poistke nárok? Až keď sa niečo stane, alebo už pri podpise? Už ti to niekto vysvetlil, ukázal v zmluve? Je to bežná prax, upozorniť na nedostatky alebo skôr výnimka?

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments